ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การแจ้งปฏิเสธความรับผิดลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

1. การประยุกต์ใช้
ข้อประกาศ หมายรวมถึงการใช้ www.cctvthai.com และร้านค้าปลีกของ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมและการจัดเก็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ www.cctvthai.com หรือร้านค้าปลีกโดยตรงของ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด สินค้าหรือบริการได้นำเสนอผ่านทาง www.cctvthai.com (บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด) สำหรับลูกค้า บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ทุกท่าน (User) โดยข้อประกาศอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ในส่วนของบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด บริษัทในเครือ, บริษัทสาขาพนักงานตัวแทนผู้ว่างจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (ถือเป็นกลุ่ม "ดิจิตอลโฟกัส") มีความเกี่ยวพันในการใช้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ร่วมกัน

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ดิจิตอลโฟกัสขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์) หากผู้ใช้งานดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ส่ง, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธินั้น ถือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธินั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดแบบใดก็ตาม

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป
ดิจิตอลโฟกัส ขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับรองและการรับประกันอย่างชัดเจน ในเรื่อง คุณสมบัติการดำเนินงานการใช้งานความถูกต้อง ช่วงเวลา ความเหมาะสม หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดใน www.cctvthai.com สินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทาง www.cctvthai.com หรือผ่านทางร้านค้าปลีกโดยตรงของ ดิจิตอลโฟกัส การใช้งานอื่นๆ www.cctvthai.com ที่อาจมีความบกพร่อง และไวรัสต่างๆ ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธ หรือก่อให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้ความบกพร่องการละเลยการกล่าวบิดเบือน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว ดิจิตอลโฟกัสไม่อนุญาตหรือแนะนำให้บุคคลองค์กรชื่อสินค้าหรือบริการใดอ้างถึงข้อมูล และไม่ถือว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการพิจารณาหรือความคิดเห็นของ ดิจิตอลโฟกัส โดยดิจิตอลโฟกัส จะไม่เป็นคู่สัญญาในการดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับข้อมูล หรือที่ทำขึ้นผ่านทาง www.cctvthai.com ยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน


4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
www.cctvthai.com อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ ดิจิตอลโฟกัส ผู้ใช้งานได้ยอมรับว่า ดิจิตอลโฟกัส ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว (ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ก็ตาม) ดังนั้น ดิจิตอลโฟกัส ขอสงวนสิทธิ์กำหนดข้อห้ามในการนำลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ๆ ออกจาก www.cctvthai.com หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ดิจิตอลโฟกัส

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ดิจิตอลโฟกัส ไม่ขอรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น ทั้งในส่วนของหลักประกันสัญญาข้อกำหนด หรือประการใดๆ (หมายรวมถึงความประมาทเลินเล่อการผิดสัญญาการทำให้เสียชื่อเสียง หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อความเสียหายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงความเสียหายที่ส่งผลต่อเนื่องโดยตรงต่อองค์กร (หมายรวมถึงความสูญเสียรายได้หรือผลกำไร)ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นในข้อมูลดังกล่าว หรือจากการใช้งาน www.cctvthai.com ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายในวิถีทางใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น หรือการใช้งาน www.cctvthai.com

6. การเก็บรักษาความลับ
ดิจิตอลโฟกัส ไม่ขอรับรอง และรับประกัน (หมายรวมถึงไม่รับผิดชอบ) ในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่าน www.cctvthai.com ซึ่งในปัจจุบัน ดิจิตอลโฟกัสได้ปฏิบัติและดำเนินการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามความเหมาะสม

7. ความพร้อมและความเหมาะสมในการให้บริการต่างๆ
ดิจิตอลโฟกัส ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.cctvthai.com เป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ดิจิตอลโฟกัส สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน www.cctvthai.com โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

8. บทบาทของผู้ใช้งาน
ในกรณีที่ ดิจิตอลโฟกัส อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และ/หรือ www.cctvthai.com ผู้ใช้งานตกลงว่า จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้การละเมิดต่อลิขสิทธิ์ไม่ใช้ข้อมูลจาก www.cctvthai.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมลามกอนาจาร หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียงดำเนินการตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือระบบต่างๆ เสียหาย การให้ข้อมูลทั้งหมดกับ www.cctvthai.com เป็นจริงและถูกต้องอนุญาตให้ ดิจิตอลโฟกัส ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานยอมรับข้อจำกัด ความรับผิดชอบ และลิขสิทธิ์ของ ดิจิตอลโฟกัส ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อประกาศยอมรับข้อบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคลของ ดิจิตอลโฟกัส ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไป

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ดิจิตอลโฟกัส ต่อความสูญหายความเสียหายสิทธิเรียกร้องคำสั่งความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งาน www.cctvthai.com ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงความประมาทเลินเล่อต่างๆ
Powered by MakeWebEasy.com